Compression failed กรอบรูป

กรอบรูป

Spaces ส้ม moldura จะถูกแทนที่ด้วยรูปถ่ายของคุณ :)

    [[1,2,1],["\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e16\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1b",2]]
    [[1,2,1],["\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e16\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1b",2]]

ค้นหาตามหมวดหมู่ frame ของคุณ: